Значення слова

Прикметник
довільний
випадковий
деспотичний
владний
примхливий

Приклади вживання

in an arbitrary order — у довільному порядку
This provision guarantees the right to freedom from arbitrary government interference, as well as due process of law. — Це положення гарантує право на свободу від свавільного втручання уряду, а також на належну судову процедуру.
The most general notion is the union of an arbitrary collection of sets, sometimes called an infinitary union. — Найбільш загальне поняття — це об’єднання довільної сукупності множин, яке іноді називають нескінченним об’єднанням.
Tree networks are hierarchical, and each node can have an arbitrary number of child nodes. — Деревоподібні мережі є ієрархічними, і кожен вузол може мати довільну кількість дочірніх вузлів.
Circles may be drawn centered at any arbitrary point, but the radius is unchangeable. — Кола можна намалювати з центром у будь-якій довільній точці, але радіус незмінний.

Поділитись публікацією: