Значення слова

Прикметник
безплідний
беззмістовний
бідний
неврожайний
неродючий
стерильний

Іменник
пустка

Множина

Іменник barren у множині: barrens

Приклади вживання

barren land — безплідна земля
It’s a North American subspecies of gray wolf native to the barren grounds of the Arctic coastal tundra region. — Це північноамериканський підвид сірого вовка, який походить з безплідних земель прибережної арктичної тундри.
Savannahs and barrens are ecosystems that are rare in North America. — Савани та пустки — екосистеми, які рідко зустрічаються у Північній Америці.
He told them the parable of the barren fig tree. — Він розповів їм притчу про безплідну смоківницю.
It’s a barren, uninhabited island that was the site of a political prison. — Це безплідний, безлюдний острів, на якому розміщувалася політична в’язниця.
Pioneer species are hardy species that are the first to colonize barren environments or previously biodiverse steady-state ecosystems that have been disrupted, such as by fire. — Піонерні види — це витривалі види, які першими колонізували безплідне середовище або раніше біологічно різноманітні стійкі екосистеми, які були порушені, наприклад, унаслідок пожежі.

Поділитись публікацією: