Значення слова

Іменник
віра
вірування
переконання
погляд

Множина

Іменник belief у множині: beliefs

Приклади вживання

Holding a belief does not require active introspection. — Зберігання переконань не вимагає активного самоаналізу.
Beliefs can be categorized into various types depending on their ontological status, degree, their object, or their semantic properties. — Переконання можна класифікувати за різними типами залежно від їхнього онтологічного статусу, ступеня, об’єкта чи семантичних властивостей.
Some see belief in a deity as necessary for moral behavior. — Деякі вважають віру в божество необхідною для моральної поведінки.
I know a lot of arguments against belief in God. — Я знаю багато аргументів проти віри в Бога.
According to some critics of religion, such beliefs can encourage completely unnecessary conflicts and in some cases even wars. — На думку деяких критиків релігії, такі переконання можуть викликати абсолютно непотрібні конфлікти, а в деяких випадках навіть війни.

Поділитись публікацією: