Значення слова

Іменник
порівняння
зіставлення

Множина

Іменник comparison у множині: comparisons

Приклади вживання

social comparison theory — теорія соціального порівняння
Comparison is the act of examining the similarities and differences between things. — Порівняння — це вивчення подібності та відмінності між речами.
Comparison is widely used in society, in science, and in the arts. — Порівняння широко використовується в суспільстві, науці та мистецтві.
Note that comparisons must be made among the same file type. — Зауважте, що порівняння потрібно проводити між файлами одного типу.
This is a comparison of the various internal components and features of many smartphones. — Це порівняння різних внутрішніх компонентів та функцій багатьох смартфонів.
Document comparison is a common task in the legal and financial industries. — Порівняння документів є звичайним завданням у юридичній та фінансовій галузях.

Поділитись публікацією: