Значення слова

Дієслово
визначати
встановлювати
давати точне визначення
характеризувати
окреслювати межі
давати характеристику

Приклади вживання

Some standard textbooks define weight as a vector quantity. — Деякі стандартні підручники визначають вагу як векторну величину.
In ancient times, geometers attempted to define every term. — У давнину геометри намагалися визначити кожен термін.
In physics, defining equations are equations that define new quantities in terms of base quantities. — У фізиці визначальними рівняннями є рівняння, що визначають нові величини через базові величини.

Поділитись публікацією: