Значення слова

Дієслово
бентежити
жахати

Іменник
розгубленість
збентеження

Приклади вживання

It’s a Yiddish phrase expressing dismay or exasperation. — Це фраза на ідиш, яка виражає тривогу чи роздратування.
It’s an exclamation used to indicate shock or dismay. — Це вигук, який використовується для позначення шоку або збентеження.
Laura writes letters to Robert and becomes dismayed when he does not write back. — Лора пише листи Роберту і стає збентеженою, коли він не відповідає.
After more than eight years of broadcasting, the sudden decision to close one of the popular channels had many viewers expressing their dismay on social media. — Після більш ніж восьми років мовлення раптове рішення про закриття одного з популярних каналів змусило багатьох глядачів висловити свій розчарування в соціальних мережах.
But he also expressed dismay at his own circumstances. — Але він також висловив занепокоєння власними обставинами.
To the surprise and dismay of the Catholic party, Mary tolerated the newly established Protestant ascendancy and kept her half-brother Moray as her chief advisor. — На подив і жах католицької партії, Мері терпіла нещодавно встановлене протестантське панування і залишила свого зведеного брата Морея своїм головним радником.

Поділитись публікацією: