Різниця між FEW та A FEW

Різниця між FEW та A FEW

Слово few може виступати у якості займенника (вказує на невелику кількість чогось; підкреслює, наскільки невеликою є кількість чогось) або іменника (меншість, незначна кількість).

У якості займенника few вживається разом зі злічуваними іменниками (Countable Nouns). В залежності від того, стоїть перед few неозначений артикль a або ні, слово може мати різне значення.

Few

Без артикля few має значення:

  • мало,
  • небагато.

У разі вживання без артикля few підкреслює недостатність кількості чогось, тобто має негативне значення.

Приклади вживання:

We have few solutions. — У нас мало рішень.
I have few questions for them. — У мене до них мало питань.
Martin was expecting lots of people in the street, but few turned up. — Мартін очікував, що на вулиці буде багато людей, але прийшло мало.

A few

A few має значення:

  • кілька,
  • небагато.

A few вказує на наявність невеликої кількості чогось, тобто має, на відміну від few, позитивне значення.

Приклади вживання:

We have a few solutions. — У нас є кілька рішень.
I know a few famous singers. — Я знаю кількох відомих співаків.
Monica wasn’t expecting any of Peter’s relatives at the funeral, but a few turned up. — Моніка не очікувала нікого з родичів Пітера на похороні, але кілька прийшло.

Порівняйте вживання few та a few:

Our company has few clients. — У нашої компанії мало клієнтів.
Our company has a few clients. — У нашої компанії є кілька клієнтів.

Quite a few

В англійській мові є також конструкція quite a few, яка має таке значення:

  • чимало,
  • досить багато.

Приклад вживання:

I’ve visited quite a few such parties in my time. — За свій час я відвідав чимало таких вечірок.

Поділитись публікацією: