Значення слова

Дієслово
зрозуміти
усвідомити
хапатися
ухопитися
засвоїти
захоплювати
осягати
міцно триматися

Іменник
розуміння
хватка
міцне стиснення
контроль
влада
швидке сприймання

Приклади вживання

A prehensile tail is the tail of an animal that has adapted to grasp or hold objects. — Хапальний хвіст — це хвіст тварини, який пристосувався хапати або утримувати предмети.
It’s easy to grasp. — Це легко зрозуміти. (Його легко схопити.)
This type of assessment is used to measure students’ grasp of the course materials and identify areas that need work. — Цей тип оцінювання використовується для вимірювання розуміння студентами матеріалів курсу та виявлення сфер, які потребують роботи.
He doesn’t have a grasp of the deep meaning of what it means to be an American. — Він не розуміє глибокого сенсу того, що означає бути американцем.

Поділитись публікацією: