Значення слова

Прикметник
гіпотетичний
припустимий

Приклади вживання

Hypothetical syllogism is a valid argument form which is a syllogism having a conditional statement for one or both of its premises. — Гіпотетичний силогізм — це дійсний аргумент, який є силогізмом, що має умовне твердження для одного або обох його передумов.
Several extinct species have been postulated, but owing to a lack of evidence they can only be regarded as hypothetical extinct species. — Було висловлено припущення про кілька вимерлих видів, але через відсутність доказів вони можуть розглядатися лише як гіпотетичні вимерлі види.
Planet Nine is a hypothetical planet in the outer region of the Solar System. — Дев’ята планета — гіпотетична планета у зовнішній області Сонячної системи.

Поділитись публікацією: