Значення слова

Іменник
ідіома
говірка
діалект

Множина

Іменник idiom у множині: idioms

Приклади вживання

An idiom is an expression with a figurative meaning. — Ідіома — це вираз із переносним значенням.
Idioms are often used by native speakers. — Ідіоми часто використовуються носіями мови.
Why is it so important to learn English idioms? — Чому так важливо вчити англійські ідіоми?
How many idioms do you know? — Скільки ідіом ви знаєте?
This short story contains ten idioms. — Ця новела містить десять ідіом.
What is the meaning of this idiom? — Що означає ця ідіома?
I’ll help you understand each idiom. — Я допоможу вам зрозуміти кожну ідіому.
If you want to know English well, you need to learn English idioms. — Якщо ви хочете добре знати англійську мову, вам потрібно вивчити англійські ідіоми.

Поділитись публікацією: