Значення слова

Іменник
інфінітив

Прикметник
інфінітивний
неозначений

Множина

Іменник infinitive у множині: infinitives

Приклади вживання

Why do we use the infinitive? — Чому ми вживаємо інфінітив?
They do not have participle or infinitive forms. — Вони не мають форм дієприкметника чи інфінітива.
The bare infinitive consists of the root and the suffix -en. — Голий інфінітив складається з кореня і суфікса -en.
An infinitive phrase is a verb phrase constructed with the verb in infinitive form. — Інфінітивна фраза — це дієслівна фраза, побудована з дієсловом у формі інфінітива.
This second subordinated verb can be in either the infinitive or gerund forms. — Це друге підпорядковане дієслово може бути у формі інфінітива або герундія.
Auxiliary verbs usually accompany an infinitive verb or a participle, which respectively provide the main semantic content of the clause. — Допоміжні дієслова зазвичай супроводжують інфінітив дієслова або причастя, які відповідно забезпечують основний семантичний зміст пропозиції.
The base form is also called the bare infinitive. — Основну форму також називають голим інфінітивом.

Поділитись публікацією: