Значення слова

Іменник
складність
заплутаність
плутанина

Приклади вживання

Some critics praised the film’s intricacy. — Деякі критики високо оцінили заплутаність фільму.
The intricacy of its symbolism, particularly that of the central panel, has led to a wide range of scholarly interpretations over the centuries. — Складність її символізму, особливо центральної панелі, призвела до широкого кола наукових інтерпретацій протягом століть.
He explores intricacies of racial, sexual, and class distinctions in Western society. — Він досліджує заплутаність расових, статевих та класових відмінностей у західному суспільстві.

Поділитись публікацією: