Значення слова

Дієслово
переважати
бути важчим
бути впливовішим
бути більш значним

Приклади вживання

The benefits of this vaccine outweigh its potential risks. — Переваги цієї вакцини перевищують її потенційні ризики.
Our losses outweigh gains. — Наші втрати перевищують прибутки.
The resulting gain in simplicity may outweigh the loss from interpolation error. — Отриманий виграш у простоті може перевершити втрати від помилки інтерполяції.
The importance of outcomes that are good for the community outweighs the importance of individual pleasure. — Важливість результатів, корисних для громади, переважає важливість індивідуальних задоволень.

Поділитись публікацією: