Частини мови англійською

Частини мови англійською

Вивчення граматики англійської мови неможливо уявити без знання того, як англійською називається та чи інша частина мови. Тож ми склали для вас список назв всіх частин мови, які вам знадобляться.

Отже, частини мови англійською:

До речі, «частина мови» англійською буде a part of speech.

Приклади речень

There are three verbs in this sentence. — У цьому реченні є три дієслова.
These adjectives usually occur in a specific order. — Ці прикметники зазвичай трапляються в певному порядку.
Most of the languages in this family do not have definite or indefinite articles. — Більшість мов цієї сім’ї не мають означеного чи неозначеного артиклів.
These adverbs fall into a number of different categories. — Ці прислівники поділяються на кілька різних категорій.
Some languages have a very limited set of numerals. — Деякі мови мають дуже обмежений набір числівників.
How many Japanese pronouns do you know? — Скільки японських займенників ви знаєте?
All nouns have a conventional grammatical gender. — Усі іменники мають загальноприйнятий граматичний рід.
Some prepositions consist of multiple words. — Деякі прийменники складаються з декількох слів.
Latin participles, like English participles, are formed from a verb. — Латинські дієприкметники, як і англійські, утворені від дієслова.
A conjunction may be placed at the beginning of a sentence. — Сполучник може стояти на початку речення.
A particle is a function word that must be associated with another word or phrase to impart meaning. — Частка — це функціональне слово, яке повинно бути пов’язане з іншим словом або фразою, щоб передавати значення.
Interjections can take very different forms and meanings across cultures. — Вигуки можуть мати різні форми та значення в різних культурах.
Hebrew gerunds cannot be used as adjectives, unlike in English. — Герундії в івриті не можна використовувати як прикметники, на відміну від англійських.

Поділитись публікацією: