Значення слова

Прислівник
фізично

Приклади вживання

Martin is a tall and physically strong player. — Мартін — високий і фізично сильний гравець.
They have a physically active lifestyle. — Вони ведуть фізично активний спосіб життя.
Mail is a system for physically transporting postcards, letters, and parcels. — Пошта — це система фізичного транспортування листівок, листів і посилок.
The term “universe” is defined as everything that physically exists. — Термін «всесвіт» визначається як все, що існує фізично.
The EP was released digitally and physically on March 26, 2018. — EP був випущений у цифровому та фізичному вигляді 26 березня 2018 року.
In general, an imaginary line is usually any sort of geometric line that has only an abstract definition and does not physically exist. — Загалом, уявна лінія — це зазвичай будь-який вид геометричної лінії, яка має лише абстрактне визначення і не існує фізично.
This word is used to describe a man who is physically an adult but mentally or emotionally immature. — Це слово використовується для опису людини, яка фізично доросла, але розумово чи емоційно незріла.
These erasers physically remove the ink from the paper. — Ці гумки фізично видаляють чорнило з паперу.

Поділитись публікацією: