Значення слова

Прислівник
відносно
відповідно

Приклади вживання

relatively speaking — умовно кажучи
This idea is relatively new. — Ця ідея відносно нова.
It was relatively small. — Він був відносно невеликим.
The vegetables are cut into relatively large pieces. — Овочі нарізають відносно великими шматочками.
These are products that are sold quickly and at a relatively low cost. — Це продукти, які продаються швидко і за відносно низькою ціною.
It usually happens at relatively high temperatures. — Зазвичай це відбувається при відносно високих температурах.
In general, cantons are relatively small in terms of area and population when compared with other administrative divisions such as counties, departments, or provinces. — Загалом, кантони відносно невеликі за площею та населенням у порівнянні з іншими адміністративними підрозділами, такими як округи, департаменти чи провінції.
It has a market economy, a relatively high GDP per capita, and a relatively low rate of poverty. — Вона має ринкову економіку, відносно високий ВВП на душу населення та відносно низький рівень бідності.

Поділитись публікацією: