Значення слова

Дієслово
спеціалізуватися
спеціалізувати
звужувати

Приклади вживання

What do you specialize in? — На чому ви спеціалізуєтеся?
I specialize in marketing. — Я спеціалізуюся на маркетингу.
Does your brother specialize in it? — Ваш брат спеціалізується на цьому?
My friends specialize in sales. — Мої друзі спеціалізуються на продажах.
Most engineers specialize in one or more engineering disciplines. — Більшість інженерів спеціалізуються в одній або кількох інженерних дисциплінах.
A psychiatrist is a physician who specializes in psychiatry. — Психіатр — це лікар, який спеціалізується на психіатрії.
Some mechanics may specialize in the electrical diagnosis, while others may specialize in the mechanical aspects. — Деякі механіки можуть спеціалізуватися на електричній діагностиці, тоді як інші можуть спеціалізуватися на механічних аспектах.
At this time, universities did not specialize in specific areas, but rather trained students in a broad array of science, philosophy, and theology. — У той час університети не спеціалізувалися на певних галузях, а скоріше навчали студентів у широкому спектрі наук, філософії та теології.
Doctors who specialize in this area are called otorhinolaryngologists. — Лікарі, які спеціалізуються в цій галузі, називаються оториноларингологами.

Поділитись публікацією: