Значення слова

Дієслово
обумовлювати
визначати
поставити умовою

Приклади вживання

Minimum capital is a concept used in corporate law and banking regulation to stipulate what assets the organization must hold as a minimum requirement. — Мінімальний капітал — це поняття, що використовується в корпоративному законодавстві та банківському регулюванні для встановлення того, які активи повинна мати організація в якості мінімальної вимоги.
Many religious doctrines stipulate certain rules for women. — Багато релігійних доктрин передбачають певні правила для жінок.
Treaty finally established a sovereign, independent Laos, but did not stipulate who would rule the country. — Договір остаточно заснував суверенний незалежний Лаос, але не визначив, хто буде керувати країною.

Поділитись публікацією: