Значення слова

Іменник
перемикач
тумблер
колінчастий важіль
костиль

Дієслово
перемикати

Множина

Іменник toggle у множині: toggles

Приклади вживання

toggle switch — тумблер
Pressing any of the lights will toggle it and the adjacent lights. — Натискання будь-якого з вогнів перемикає його та сусідні вогні.
Some tri-state checkbox implementations allow the user to toggle among all states, including the indeterminate state, by remembering the mixed state of the items in the collection. — Деякі реалізації прапорів із трьома станами дозволяють користувачеві перемикатися між усіма станами, включаючи невизначений стан, запам’ятовуючи змішаний стан елементів у колекції.
Its function is to toggle a menu navigation bar between being collapsed behind the button or displayed on the screen. — Його функція полягає в тому, щоб перемикати панель навігації меню між згортанням за кнопкою або відображенням на екрані.

Поділитись публікацією: