Значення слова

Сполучник
якщо не
поки не
хіба тільки
хіба

Приклади вживання

Do it unless it’s too late! — Зробіть це, поки не пізно!
It won’t help you unless you change your life. — Це не допоможе вам, якщо ви не зміните своє життя.
All films are in English, unless otherwise noted. — Усі фільми на англійській мові, якщо не зазначено інше.
Unless otherwise specified in footnotes, comparisons are based on the stable versions without any add-ons, extensions, or external programs. — Якщо інше не зазначено у виносках, порівняння базується на стабільних версіях без будь-яких доповнень, розширень або зовнішніх програм.
The term of the Legislative Assembly is five years, unless dissolved earlier. — Термін повноважень Законодавчих зборів становить п’ять років, якщо він не був розпущений раніше.

Поділитись публікацією: